Prava i usluge iz sustava socijalne skrbi

Popis dostupnih socijalnih usluga i novčanih naknada koje se mogu ostvariti preko Hrvatskog zavoda za socijalni rad možete pronaći na njihovoj web stranici: https://socskrb.hr/obrasci/.

Na stranici Zavoda se također nalaze i svi potrebni obrasci, kao i popis potrebne dokumentacije.

U nastavku slijedi popis socijalnih usluga i novčanih naknada iz sustava socijalne skrbi kako je navedeno u Zakonu o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23).

Usluge iz sustava socijalne skrbi

 • Informiranje korisnika o socijalnim uslugama i pružateljima usluga;
 • pomoć korisniku pri utvrđivanju njegovih potreba;
 • početnu procjenu mogućnosti korisnika te podršku i
 • pomoć pri izboru prava u sustavu socijalne skrbi.
 • Savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća sustavna je stručna pomoć za osobe koje su se našle u nepovoljnim okolnostima i kriznim stanjima (uključujući osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji), a kojoj je svrha uspješnije prevladavanje nedaća i teškoća, stvaranje uvjeta za očuvanje i razvoj osobnih mogućnosti te odgovornoga odnosa pojedinca prema samom sebi, obitelji i društvu.
 • U Dnevnom centru za rehabilitaciju djece i mladeži „Mali dom-Zagreb“, ustanovi djeluje Savjetovalište za osobe s invaliditetom i članove njihovih obitelji. Kroz individualni i grupni savjetovališni rad osnažuju se osobe s invaliditetom i članovi njihovih obitelji te se pruža potpora roditeljima u nošenju sa svim problemima i teškoćama koje nastaju u obiteljima s djetetom s teškoćama u razvoju.
 • Rana razvojna podrška je usluga stručne poticajne pomoći i podrške djetetu i stručne savjetodavne pomoći roditeljima i drugim članovima obitelji ili udomitelju, kad je kod djeteta u ranoj dobi utvrđeno odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće.
 • Odstupanje u razvoju, razvojni rizik ili razvojne teškoće nadležni zavod za socijalni rad utvrđuje na temelju mišljenja liječnika specijaliste neonatologa ili pedijatra, a iznimno liječnika druge odgovarajuće specijalizacije ili stručne procjene.
 • Usluga rane razvojne podrške pruža se djetetu do navršene treće godine (najdulje do navršene sedme godine) u trajanju do pet sati tjedno.
 • Usluga se može pružati u obitelji korisnika i/ili kod pružatelja usluga.
 • U zavodu za socijalni rad roditelje treba uputiti na dostupne pružatelje usluga rane intervencije/psihosocijalne podrške i pomoći im prilikom prijave, no s potvrdom iz zavoda o potrebi pružanja usluge rane razvojne podrške roditelj se može i osobno prijaviti u ustanove i udruge koje takve usluge pružaju.
 • Popis pružatelja usluga rane intervencije, ovisno o mjestu stanovanja, možete pronaći na sljedećoj stranici: https://raniklik.hr/
 • Korisniku kojem je odobrena usluga rane razvojne podrške ne može se odobriti usluga psihosocijalne podrške.
 • Usluga psihosocijalne podrške pojedincu odobrava se radi prevladavanja teškoća i osnaživanja pojedinca u vezi s teškoćama u razvoju, invaliditetom, starijom životnom dobi, kriznim stanjima, nasiljem u obitelji, uključivanjem u svakodnevni život zajednice, prevladavanja tretmanskih iskustava, problema u ponašanju te u drugim nepovoljnim okolnostima.
 • Za djecu s teškoćama u razvoju i odrasle osobe s invaliditetom propisane su: vježbe svakodnevnih vještina, logopedska terapija, psihološka podrška, socijalni rad u okviru multidisciplinarnog pristupa, odgoj i edukacijska rehabilitacija, terapija senzorne integracije, likovna terapija i likovne aktivnosti, kineziterapija i sportsko-rekreacijske aktivnosti te glazboterapija i glazbene aktivnosti.
 • Usluge individualne ili grupne psihosocijalne podrške mogu se pružati u obitelji do pet sati tjedno, a kod pružatelja usluga do 6 sati tjedno, a ne više od dva sata dnevno.
 • Usluga psihosocijalne podrške može se odobriti do godinu dana (iznimno dok traje potreba na temelju stručne procjene).
 • Korisniku kojem je odobrena usluga rane razvojne podrške ne može se odobriti usluga psihosocijalne podrške.
 • Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova je socijalna usluga koja se pruža odgojiteljima i stručnim suradnicima u predškolskim ustanovama te učiteljima, nastavnicima, stručnim suradnicima i asistentima u školskim ustanovama.
 • Zadaci: pružanje stručne pomoći i podrške odgajateljima, učiteljima i stručnim suradnicima, roditeljima i djeci; opservacija i procjena odgojno obrazovnih potreba djeteta/ učenika; praćenje ozračja u razrednom odjelu, procjena osobitosti školskog učenja; izrada globalnog plana podrške, prilagodba sadržaja i metoda; pomoć učiteljima u izradi individualnog odgojno obrazovnog plana; praćenje napredovanja učenika; vrednovanje napredovanja djece; savjetovanje učitelja, roditelja, učenika kroz razgovore, radionice i prezentacije; savjetovanje asistenata.
 • Trajanje usluge predviđeno je do pet sati tjedno.
 • Uslugu pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja pružaju dom socijalne skrbi, centar za pružanje usluga u zajednici i drugi pružatelji usluga koji pružaju usluge djeci s teškoćama u razvoju i mlađim punoljetnim osobama s invaliditetom (npr. udruge).
 • Zahtjev u dogovoru s roditeljem podnosi zahtjev nadležnom zavodu za socijalni rad, koji kontaktira pružatelja usluga.
 • Usluga boravka odobrava se djetetu s teškoćama u razvoju, djetetu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djetetu s problemima u ponašanju, osobi kod koje je utvrđena privremena nezapošljivost, osobi s invaliditetom, osobi starije životne dobi, teško bolesnoj odrasloj osobi i beskućniku koji nije smješten u prihvatilištu.
 • Usluga boravka pruža se:
  • kao usluga poludnevnog boravka (u trajanju od četiri do šest sati dnevno)
  • kao usluga cjelodnevnog boravka (u trajanju od šest do deset sati dnevno).
 • Boravak se može odobriti jedan dan u tjednu, više dana u tjednu ili tijekom svih radnih dana u tjednu.
 • Uslugu boravka pruža dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba (fizička osoba koja djelatnost socijalne skrbi obavlja kao profesionalnu djelatnost ili kao obrtnik).
 • Korisniku kojem je odobrena usluga boravka ne može se priznati pravo na uslugu smještaja, organiziranog stanovanja ili odobriti usluga psihosocijalne podrške. Iznimno, korisniku kojem je odobrena usluga boravka do dva u tjednu može se odobriti usluga psihosocijalne podrške.
 • Zahtjev se podnosi nadležnom zavodu za socijalni rad.
 • Socijalna usluga kojom se osigurava stanovanje u stambenoj jedinici uz stalnu ili povremenu stručnu i drugu pomoć i potporu u osiguravanju osnovnih životnih potreba te socijalnih, radnih, kulturnih, obrazovnih, rekreacijskih i drugih potreba.
 • Pravo na uslugu organiziranog stanovanja priznaje se:
  • djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom
  • osobi koja je bila korisnik prava na uslugu smještaja ili organiziranog stanovanja, dok za to traje potreba, a najduže do 26. godine života.
 • Uslugu organiziranog stanovanja pruža dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba.
 • Socijalna usluga koja može obuhvatiti: uslugu stanovanja, prehrane, njege, brige o zdravlju, socijalnog rada, psihosocijalne rehabilitacije, fizikalne terapije, radne terapije, radnih aktivnosti, aktivnog provođenja vremena, odgoja i obrazovanja, ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.
 • Smještaj se može priznati tijekom svih dana u tjednu ili tijekom pet radnih dana.
  • Usluga smještaja u kriznim situacijama – priznaje se djetetu o kojem se roditelji privremeno nisu u mogućnosti skrbiti zbog bolesti, neriješenog stambenog pitanja ili drugih životnih nedaća, sve dok se ne osiguraju uvjeti za njegov povratak u vlastitu ili udomiteljsku obitelj ili se usluga smještaja ne osigura na drugi način, a najdulje do šest mjeseci (iznimno do godinu dana).
  • Usluga smještaja radi provođenja rehabilitacijskih programa – priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom dok traje potreba, a najdulje do godinu dana. Pravo na uslugu smještaja radi provođenja rehabilitacijskih programa može se priznati i roditelju djeteta s teškoćama u razvoju koje je upućeno na rehabilitacijski program, radi njegova aktivnog sudjelovanja u provođenju psihosocijalnog programa, prema utvrđenoj procjeni i programu pružatelja usluga, a najdulje do 15 dana tijekom kalendarske godine.
 • Pravo na uslugu smještaja može se priznati:
  • djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom zbog korištenja odmora roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja (u ukupnom trajanju od najviše 30 dana tijekom jedne kalendarske godine) ili privremene nesposobnosti za rad roditelja njegovatelja odnosno njegovatelja (najdulje 60 dana tijekom jedne kalendarske godine);
  • djetetu s teškoćama u razvoju i osobi s invaliditetom radi školovanja po posebnom programu izvan mjesta prebivališta, ako se školovanje ne može osigurati u mjestu prebivališta, najdulje do navršene 21. godine;
  • djetetu s teškoćama u razvoju, osobi s invaliditetom i starijoj osobi kojoj je potrebno osigurati intenzivnu skrb i podmirenje osnovnih životnih potreba zbog oštećenja zdravlja i oštećenja funkcionalnih sposobnosti, ako mu skrb nije moguće osigurati u vlastitom domu i pružanjem drugih socijalnih usluga.
 • Uslugu smještaja pruža dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica i druga pravna osoba, udomiteljska obitelj.
 • Zahtjev za ostvarivanje prava na uslugu smještaju predaje se u nadležni zavod za socijalni rad.

Novčane naknade iz sustava socijalne skrbi

 • Priznaje se djetetu i osobi kod koje je utvrđen IV stupanj invaliditetaoštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja, a u svrhu zadovoljavanja životnih potreba za uključivanje u svakodnevni život zajednice.
 • Ne ovisi o primanjima u obitelji ni imovinskom stanju osobe koja prima invalidninu.
 • Pravo na osobnu invalidninu ne priznaje se:
  • osobi kojoj je priznata usluga smještaja ili organiziranog stanovanja sukladno odredbama ovoga Zakona ili drugim propisima
  • osobi koja osobnu invalidninu ostvaruje prema drugim propisima
  • osobi koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema Zakonu o socijalnoj skrbi ili drugim propisima.
 • Pravo na osobnu invalidninu priznaje se u postotku od osnovice koji iznosi 350% 232,26 EUR (1.750,00 kuna).
 • Ostvaruje se u zavodu za socijalni rad na temelju vještačenja.
 • Priznaje se djetetu i osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama zbog čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene, kao i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.
 • Pravo na doplatak za pomoć i njegu se ne priznaje:
  • osobi koja ima u vlasništvu drugi stan ili kuću, osim stana ili kuće koju koristi za stanovanje,
  • osobi koja ima u vlasništvu poslovni prostor koji ne koristi za obavljanje registrirane djelatnosti,
  • osobi kojoj je osiguran smještaj u ustanovi socijalne skrbi i kod drugih pružatelja socijalnih usluga, u zdravstvenoj ili u drugoj ustanovi odnosno organizirano stanovanje,
  • osobi koja je sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
  • osobi koja doplatak za pomoć i njegu ostvaruje prema drugim propisima,
  • osobi koja ostvaruje pravo na osobnu invalidninu.
 • Ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu, doplatak za pomoć i njegu iznosi:
  • u punom iznosu 79,63 EUR (120 posto osnovice) – za III. stupanj težine invaliditeta;
  • u smanjenom iznosu 55,74 EUR (84 posto osnovice) – za II. stupanj težine invaliditeta (ako prosječan mjesečni prihod samca ne prelazi iznos od 250% osnovice, odnosno ako prosječan mjesečni prihod po članu kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice u prethodna 3 mjeseca).
 • Dijete za koje roditelj koristi pravo na dopust ili rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačanje njege djeteta (iz HZZO) može ostvariti pravo na doplatak za pomoć i njegu u smanjenom iznosu ako ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom.
 • Potencijalni korisnik mora podnijeti zahtjev nadležnom zavodu za socijalni rad. Osobu se upućuje na vještačenje u Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
 • Pravo na status roditelja njegovatelja ili njegovatelja priznaje se za njegu djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koja je:
  • potpuno ovisna o pomoći i njezi druge osobe jer joj je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj ili njegovatelj osposobljen
  • u potpunosti nepokretna i uz pomoć ortopedskih pomagala
  • ima poremećaj autističnog spektra s utvrđenim 4. stupnjem invaliditeta
  • koja ima više vrsta oštećenja četvrtog stupnja (tjelesnih, mentalnih, intelektualnih ili osjetilnih).
 • Ako u obitelji ima dvoje djece ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom pravo se može priznati i jednom i drugom roditelju.
 • Ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom, ako dijete s teškoćama u razvoju nema roditelja, ako roditelji ne žive s njim ili zbog psihofizičkog stanja nisu u mogućnosti pružiti mu potrebnu njegu pravo na status njegovatelja može se priznati bračnom ili izvanbračnom drugu roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, životnom ili neformalnom životnom partneru roditelja djeteta s teškoćama u razvoju, srodniku u ravnoj lozi i srodniku u pobočnoj lozi do zaključno drugog stupnja, kao i u slučaju ako u jednoroditeljskoj obitelji ima dvoje ili više djece s teškoćama u razvoju ili osoba s invaliditetom.
 • Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi povećane su naknade za status roditelja njegovatelja ili njegovatelja i to sa:
  • 800 posto osnovice na 1000 posto (s 530,89 na 663,61)
  • 900 posto osnovice na 1200 posto (s 597,25 na 796,34 €) – za dijete s teškoćama ili osobu s invaliditetom koja se zbog zdravstvenog stanja ne može uključiti u programe i usluge u zajednici
  • 1200 posto osnovice na 1500 posto (s 796,34 na 995,42 €) – za dvoje ili više djece s teškoćama ili osobe s invaliditetom.
 • Zahtjev se podnosi u područnom zavodu za socijalni rad.
 • Korisniku prava na naknadu za ugroženog kupca energenata pripada pravo na sufinanciranje troškova električne energije, plina i/ili toplinske energije, u iznosu do najviše 26,54 eura (200,00 kuna).
 • Ostvaruje se u područnom zavodu za socijalni rad za osobu koja prima osobnu invalidninu (IV. stupanj).
 • Ako u kućanstvu koje je korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu ili prava na pomoć za uzdržavanje živi i član kućanstva koji je korisnik prava na osobnu invalidninu, kućanstvo može ostvariti pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata samo po jednoj osnovi.
 • Korisnik prava na naknadu za ugroženog kupca energenata može iskoristiti pravo na subvenciju troškova električne energije prilikom plaćanja računa za troškove električne energije uz predočenje svoje osobne identifikacijske isprave, rješenja kojim je korisniku priznato pravo na naknadu za ugroženog kupca energenata te uz predaju izvornog naloga za uplatu troškova električne energije poslovnici Financijske agencije
 • Za osiguravanje naknada u vezi sa smještajem i prijevozom nadležne su jedinice lokalne samouprave:
  • Naknada za redovito studiranje
  • Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu
  • Naknada za troškove prijevoza.
 • Priznaje se korisniku smještaja ili organiziranog stanovanja, ako vlastitim prihodom ne može osigurati zadovoljavanje osobnih potreba na smještaju ili organiziranom stanovanju.
 • Naknada za osobne potrebe iznosi:
  • za dijete polaznika osnovne škole, odraslu i stariju osobu: 33,18 eura (250,00 kuna)
  • za dijete i mlađu punoljetnu osobu polaznika srednje škole i drugu mlađu punoljetnu osobu: 46,45 eura (350,00 kuna).
 • Ako korisnik sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja, iznos kojim sudjeluje u plaćanju troškova smještaja ili organiziranog stanovanja umanjuje se za iznos naknade za osobne potrebe.

Prava i usluge iz drugih sustava