Ostala prava i povlastice

Povlastice u prometu

Pravo na znak pristupačnosti

 • Pravo na znak pristupačnosti ima osoba s 80 ili više posto tjelesnog oštećenja, odnosno osobe koje imaju oštećenja donjih ekstremiteta 60 ili više posto (postotak mora biti izražen na nalazu i mišljenju vještačenja).
 • Znak pristupačnosti izdaje ured državne uprave u županiji nadležan za promet, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za promet.
 • Uz zahtjev prilažu nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Hrvatske željeznice

 • Povlastica donosi popust od 75 % na cijenu karte, dok je za pratitelja karta besplatna. Osoba s invaliditetom ima pravo na 4 povlastice godišnje (1 povlastica je odlazak i povratak).
 • Da bi osoba ostvarila pravo na povlasticu mora biti evidentirana kao korisnik prava na povlasticu u Sektoru za zaštitu osoba s invaliditetom Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osoba s invaliditetom:
  • za osobu s invaliditetom potrebna je fotokopija nalaza i mišljenja, izvod iz matične knjige rođenih
  • pratnja treba fotokopiju osobne iskaznice te se kod njih potpiše izjava da pratnja nije bolesna i da može biti pratnja.

Jadrolinija

 • Povlastice za prijevoz djece s teškoćama u razvoju/osoba s invaliditetom, pratnje i osobnih automobila.
 • Osobe s invaliditetom ostvaruju pravo na pomoć kod kupovine karte, ukrcaja, iskrcaja ili smještaja na brodu.
 • Svaka osoba kojoj je potrebna pomoć može svoj dolazak najaviti najkasnije prije početka ukrcaja na javno objavljene e-mail adrese agencije Jadrolinije koja je polazna odnosno dolazna luka broda, ovisno za koju luku je pomoć potrebna.

Porezne olakšice

Prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22) dijete koje ima 100% invaliditet ili prima pomoć za njegu, roditelj može uvećati osobni odbitak za 1,5 osobnog odbitka. Poreznu karticu treba odnijeti na poreznu upravu za upis tog podatka.

Prava koja ostvaruju službenici i namještenici u javnim službama

Prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022) službenici i namještenici u javnim službama imaju pravo na:

 • Zaposlenik ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini jedne proračunske osnovice ako je kod malodobnog djeteta utvrđen teži (3. stupanj) ili teški invaliditet (4. stupanj), a ostvaruje se dostavom jednog od sljedećih pravomoćnih rješenja nadležne službe:
  • rješenje o pravu na doplatak za djecu (HZMO)
  • rješenje o pravu na dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (HZZO)
  • rješenje o pravu na rad s polovicom punoga radnog vremena radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju (HZZO)
  • rješenje o pravu na osobnu invalidninu (zavod za socijalni rad)
  • rješenje o pravu na doplatak za pomoć i njegu (zavod za socijalni rad).
 • Radi pokrića troškova liječenja, odnosno pokrića troškova prilikom nabave medicinskih pomagala ili lijekova, koja su prema preporuci nadležnog liječnika specijaliste iz sustava javnog zdravstva prijeko potrebiti i nenadomjestivi za zaposlenika, malodobno dijete, punoljetno dijete kojem je rješenjem nadležnog tijela utvrđena potpuna i trajna nesposobnost za samostalni život i rad ili supružnika, a pokriće troškova nije odobreno (u cijelosti ili djelomično) od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja.
 • Zaposleniku se nadoknađuje trošak u visini plaćenog iznosa, a najviše do iznosa jedne proračunske osnovice, jednom godišnje.
 • Za ostvarenje prava potrebni su:
  • preporuka nadležnog liječnika specijaliste po pravilima medicinske struke,
  • dokaz da je pokriće troškova zatraženo ali nije odobreno od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
  • da je liječenje, pomagalo odnosno lijek nužan i nenadomjestiv tj. nema odgovarajuće alternative koja se pokriva od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Povlastice za stanovnike grada Zagreba

Besplatna godišnja pokazna karta ZET-a

 • Pravo na besplatan prijevoz ostvaruju osobe s dijagnozom autizma koje:
  • su trajno nesposobne za rad, privređivanje i samostalni život
  • imaju vrlo teške, teže ili umjerene intelektualne teškoće i pohađaju radno-proizvodnu aktivnost, logopedski tretman ili fizikalnu terapiju
  • imaju utvrđena veća funkcionalna i motorička oštećenja
  • su slijepe, gluhe ili gluhoslijepe.
 • Za utvrđivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Zahtjevi se predaju isključivo u pisarnicama Područnih ureda gradskih upravnih tijela Grada Zagreba.
 • Popunjenom i potpisanom zahtjevu potrebno je priložiti:
  • dokaz o invaliditetu (Rješenje ili Nalaz i mišljenje)
  • dokaz o nezaposlenosti
  • rješenje o mirovini ili zadnji odrezak od mirovine (za umirovljenike)
  • potvrda o školovanju ili studiranju (za učenike i studente)
  • preslika važeće osobne iskaznice.

Pravo na novčanu pomoć

 • Pravo na novčanu pomoć priznaje se osobama kojima je priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja/ Pravo na novčanu pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine ostvaruju korisnici doplatka za pomoć i njegu i korisnici osobne invalidnine utvrđeni Zakonom.
 • Mogu ostvariti osobe kojima je to pravo utvrđeno rješenjem zavoda za socijalni rad, a koje žive u obitelji čiji ukupni prihodi ne prelaze 2.500,00 kuna mjesečno.
 • Postupak za ostvarivanje prava na novčanu pomoć pokreće se podnošenjem zahtjeva Gradskom uredu za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom koji utvrđuje uvjete za stjecanje prava i donosi rješenje.
 • Uz zahtjev potrebno je priložiti:
  • izvršno rješenje zavoda za socijalni rad o priznavanju prava;
  • dokaz o zadnjoj isplati naknade nadležnog zavoda za socijalni rad.

Prava i usluge iz drugih sustava