Prava i usluge iz mirovinskog sustava

Kako je navedeno Zakonu o doplatku za djecu (NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15, 58/18), roditelji djece s teškoćama mogu u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ostvariti pravo na uvećani dječji doplatak.

Pravo na uvećani dječji doplatak

Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelazi 70% proračunske osnovice (za dijete s težim ili teškim invaliditetom nije bitan obiteljski cenzus).

Pravo na uvećani dječji doplatak za dijete s težim ili teškim invaliditetom, čije je oštećenje nastalo prije 18. godine života, pripada od dana podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na doplatak i traje sve dok taj invaliditet postoji.

Iznos dječjeg doplatka

 

Iznos uvećanog dječjeg doplatka za dijete s lakšim oštećenjem zdravlja: 25% veća svota od pripadajuće svote doplatka i mjesečno može iznositi 374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn).

 

Iznos uvećanog dječjeg doplatka za dijete s težim oštećenjem zdravlja: 25% od proračunske osnovice i mjesečno iznosi 831,50 kn

Zahtjev se podnosi nadležnoj područnoj službi odnosno područnom uredu i ispostavama HZMO-a prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, putem e-Usluga, a može se podnijeti i usmeno u zapisnik. Zahtjeve je moguće predati besplatno i u poštanskim uredima na području Republike Hrvatske.

Zahtjev za nastavno ostvarivanje prava na doplatak za djecu od 1. ožujka tekuće godine podnosi se u svakoj godini u razdoblju od siječnja do 1. ožujka tekuće godine

Uz zahtjev za nastavno ostvarivanje prava dostavlja se:

 • izjava o promjenama u odnosu na prethodno rješenje u statusu korisnika i djece i promjenama u broju i svojstvu članova kućanstva (radni status, status redovitog učenika, broj članova kućanstva, adresa, promjena banke  i sl.)
 • dokazi za identifikaciju novih članova kućanstva. 

Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeće

HZMO podatke o ostvarenom ukupnom dohotku i drugim primanjima pribavlja od Porezne uprave službenim putem.

Podnositelj zahtjeva obvezan je u HZMO dostaviti sljedeće dokumente:

 

Za podnositelja zahtjeva i sve članove kućanstva
 • potvrdu o plaći, mirovini ili drugom oporezivom dohotku ostvarenom u inozemstvu
 • potvrdu poslodavca o isplaćenim naknadama zbog bolovanja na teret HZZO-a
 • potvrdu zavoda za socijalni rad o naknadi roditelja njegovatelja i njegovatelja i o udomiteljskoj naknadi
Za ostvarivanje prava prema posebnim uvjetima
 • dokaz o smrti roditelja
 • dokaz o postojanju potpune i trajne nesposobnosti za samostalan život i rad roditelja
 • dokaz da je prebivalište roditelja nepoznato
Za podnositelja zahtjeva
 • preslika osobne iskaznice
 • potvrda o rođenju, vjenčanju, razvodu
 • potvrda MUP-a o statusu azilanta, stranca pod supsidijarnom zaštitom ili statusu člana njihove obitelji
 • rješenje zavoda za socijalni rad, odnosno odluka suda (o skrbništvu, udomiteljstvu, o čuvanju i odgoju djeteta)
 • potvrda banke o tekućem računu
Za djecu za koju se traži doplatak
 • rodni list ili elektronički zapis iz sustava e-Građani
 • medicinska dokumentacija radi utvrđivanja stupnja oštećenja

Prava i usluge iz drugih sustava