Zapisnik s Skupštine 14.06.2015

Z A P I S N I K sa Skupštine Saveza udruga za autizam Hrvatske,
održane 14. lipnja 2015.g. s početkom u 11,oo sati, u T.U.O. "Mirjana & Rastoke", Donji Nikšić 101, 47240 Slunj

Skupštinu je sazvala i njome predsjedavala Lidija Penko, predsjednica UZAH-a

Skupštini prisustvovali:

Lidija Penko, predsjednica SUZAH-a i Udruge za skrb autističnih osoba Rijeka,
Dalibor Kuhta, predsjednik Izvršnog odbora Udruge Pogled Čakovec,
Ana Lončarić, predsjednica Udruge za autizam Osijek,
Daliborka Pavošević, članica Udruge za autizam Osijek,
Emilija Šmit Polić, članica Udruge za autizam Osijek,
Petar Martinić Meštrante, predsjednik Udruge za autizam Split, član Izvršnog odbora SUZAH-a, 
Ante Armanini, tajnik Udruge za autizam Zadar, član Izvršnog odbora SUZAH-a
Snježana Glavaš, članica Nadzornog odbora SUZAH-a,
Vesna Mijatović, predsjednica Udruge za autizam Nova Gradiška,
Melita Dragić, članica Udruge za autizam Nova Gradiška,
Sanja Bjelić Križe, predsjednica Udruge za autizam Istra,
Zumra Kozarčanin, članca Udruge za autizam Rijeka,
Snježana Čop, predsjednica Udruge „Zvončići“ Karlovac,
Žarka Klopotan, ravnateljica Centra za Autizam Zagreb,
Jasmina Frey Škrinjar, članica Nadzornog odbor SUZAH-a,
Tena Veverka, tajnica SUZAH-a,
Nikola Tadić, projektni koordinator SUZAH-a,

Skupštini nisu prisustvovali:

Predstavnici Udruge „Naša dica“ Kaštela,
Predstavnici Udruge „Zajedno do zdravlja“ Sekcija za autizam ,Dubrovnik,
Predstavnici Udruge „Rubikon“ Zaprešić,
Predstavnici Udruge za autizam – Zagreb,
Predstavnici Udruge „Kišni čovjek“ Zagreb.

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine (pozdravni govor Predsjednice)
 2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 3. Prijedlog i donošenje izmjena i dopuna Statuta SUZAH-a (Novi zakon o udrugama)
 4. Predstavljanje uključivanja Saveza u Razvojnu suradnju sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva u području Centra znanja za društveni razvoj u RH (područje “Unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom”
 5. Osvrt na zaključke donesene na 7. Sjednici povjerenstva Vlade RH za OSI za 2015. godinu
 6. Osvrt na Posebno izvješće Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom vezano za zaštitu prava osoba s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra koje se našlo na dnevnom redu Sabora Republike Hrvatske u petak 15.05.2015. godine
 7. Osvrt na zaključke donesene na Povjerenstvu rane dijagnostike i intervencije
 8. Odluka o pristupanju pridružene članice “Udruge za autizam Bjelovar” SUZAH-u
 9. Razno

Ad. 1. Otvaranje Skupštine i pozdravni govor predsjednice Lidije Penko

Predsjednica SUZAH-a Lidija Penko se obraća nazočnima s pozdravom i zahvalom na dolasku i sudjelovanju. Predsjednica prenosi okupljenima razloge nemogućnosti dolaska predstavnika Udruga Dubrovnik, Kaštela, Zagreba i Zaprešića.

Predsjednica SUZAH-a, otvorila je skupštinu pozdravivši sve prisutne te ukratko prokomentirala postignuća Saveza te nastojanja da se u 2014. godini potaknu sustavna rješenja usluga u zajednici vezano za skrb i brigu o osobama s autizmom. SUZAH trenutno koordinira i zastupa 13 udruga za autizam s područja cijele Hrvatske (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek, Karlovac, Zadar, Nova Gradiška, Kaštel Novi, Dubrovnik, Pula, Čakovec i Zaprešić te pridruženom članicom Udrugom Bjelovar) s ciljem informiranja, savjetovanja, edukacije, pružanja podrške obiteljima osoba s autizmom te zastupanje potreba djece, mladih i odraslih osoba s autizmom, kako na razini države tako zajedno sa udrugama članicama i na razinama lokalnih zajednica.

Ad. 2. Utvrđivanje kvoruma, usvajanje dnevnog reda Skupštine, izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

Na skupštini su prisutni predstavnici sedam udruga članica što je prema Statutu SUZAH-a dostatno za utvrđivanje kvoruma.
Predsjednica Penko prezentira sažetak točaka dnevnog reda te poziva nazočne na prihvaćanje dnevnog reda godišnje skupštine.
Skupština jednoglasno usvajaju predloženi dnevni red.
Skupština jednoglasno prihvaća, na prijedlog predsjednice, Nikolu Tadića kao zapisničara Skupštine i Žarku Klopotan kao ovjerovitelja zapisnika Skupštine.

Ad. 3.    Prijedlog i donošenje izmjena i dopuna Statuta SUZAH-a (Novi zakon o udrugama)

Tena Veverka, tajnica SUZAH-a prezentira prilagodbe statuta koje su potrebne kako bi se statut uskladio s novim zakonom o udrugama. Tajnica SUZAH-a prezentira funkciju likvidatora, koja je najznačajnija novina u statutu.  

Promjene u novom statutu u odnosu na stari su:

 • Članak 1 nadopunjen je i glasi:
 • Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; o ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti djelovanja Saveza; o uvjetima i načinu učlanjivanja i članarini; pravima, obvezama i odgovornostima članstva te o stegovnoj odgovornosti članova; o prestanku članstva te načinu vođenja popisa članova; o unutarnjem ustrojstvu; o tijelima Saveza, njihovu sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima, načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, sazivanja sjednica te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora Saveza; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; prestanka postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Saveza; o načinima rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Saveza te drugim pitanjima od značaja za Savez.
 • Uvrštava se Članak 2:

Savez udruga za autizam Hrvatske (u daljnjem tekstu: Savez) je nestranačka, dobrovoljna i neprofitabilna udruga u koju se udružuju udruge za pomoć osobama s autizmom iz općina, gradova i županija (u daljnjem tekstu: članice) sa svojstvom pravne osobe a djeluju na području Republike Hrvatske.

 • Članak 3 (prije Članak 2) mijenja naziv i sjedište ‘Udruge’ u naziv i sjedište ‘Saveza’ i glasi:

Naziv Saveza je: Savez udruga za autizam Hrvatske
Skraćeni naziv Saveza je: SUZAH
Naziv Saveza na engleskom jeziku je: Croatian Union of Associations for Autism
Skraćeni naziv Saveza na engleskom jeziku je: CUAA
Sjedište Saveza je: Ulica Ljudevita Posavskog 37, Zagreb
Savez udruga za autizam Hrvatske djeluje na području Republike Hrvatske

 • Dodaje se Članak 4:

Savez udruga za autizam Hrvatske je je upisan u Registar udruga Republike Hrvatske pri nadležnom tijelu državne uprave.
Savez udruga za autizam Hrvatske je neprofitna pravna osoba.

 • Članak 5 (prije Članak 3 i Članak 4) mijenja se i glasi:

Savez ima pečat.
Pečat Saveza je okruglog oblika sa tekstom u gornjem rubu : Savez udruga za autizam Hrvatske.
U sredini pečata je logo – znak Saveza, koji ima oblik „puzzle“ sa crvenim gornjim i plavim donjim dijelom, dok se kroz sredinu prostire teritorijalni prostor Hrvatske u bijeloj boji i godina osnutka udruge 1979.

 • Članak 6 (prije članak 5) nadopunjen je i glasi:

Savez predstavlja i zastupa predsjednik prema ovlastima utvrđenim ovim Statutom.

 • Članak 7 (prije Članak 6) nadopunjen je i glasi:

Savez se može se udruživati u nacionalne i međunarodne organizacije i druge oblike organiziranja građana u Republici Hrvatskoj, radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i razmjene iskustva radi zagovaranja prava osoba s autizmom i njihovih udruga.

 • Članak 8 (prije Članak 7) nadopunjen je i glasi:

Savez surađuje sa: državnim, županijskim, gradskim i općim tijelima te vladinim i nevladinim organizacijama, ustanovama, privrednicima, drugim udrugama, zajednicama i građanima u zemlji i svijetu, radi ostvarivanja zadataka od zajedničkog interesa, interesa djelovanja ovog saveza, udruga članica i osoba iz poremećaja autističnog spektra.

 • Članak 9 mijenja se i glasi:

Cilj Saveza je promicanje statusa i kvalitete življenja te pružanje pomoći osobama s poremećajem iz autističnog spektra, osiguravanje podrške osobama koje su s njima povezane srodstvom, življenjem ili profesionalnom aktivnosti a radi ostvarivanja zajedničkih interesa udruženih članica.

 • Dodaje se Članak 10 (nadopunjen prije Članak 8)

Djelovanje Saveza je javno.
Javnost djelovanja Saveza ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

 • Pravovremenim i istinitim obavještavanjem članica radu i odlukama tijela Saveza,
 • Održavanjem sjednica tijela Saveza te otvorenim radom tijela Saveza,
 • Usmenim i pismenim izvještavanjem o radu i odlukama tijela Saveza,
 • Izdavanjem časopisa i drugih publikacija,
 • Sredstvima javnog priopćavanja

Transparentnost rada Saveza osigurava se i ostvaruje izvještavanjem udruga članica, elektronskim putem te putem sredstava javnog priopćavanja.
Sve informacije o radu, poslovanju i odlukama Saveza ili njegovih tijela, javni su, te se objavljuju na web stranicama Saveza ili kroz druge medije dostupne široj javnosti.

 • Dodaje se članak 14:

Članice su u svom radu samostalne, a putem Saveza koordinirano obavljaju poslove i zadatke od zajedničkog interesa, sukladno zakonima i odredbama ovog Statuta.

 • Članak 18 mijenja se i glasi:

Tijela Saveza su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Predsjedništvo
 4. Nadzorni odbor
 5. Izvršni odbor
 6. Likvidator

Tijela upravljanja su:

 1. Skupština
 2. Predsjednik
 3. Predsjedništvo
 • Uvrštava se Članak 29 prema kojem se osniva funckija Likvidatora:

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovalo nadležno tijelo udruge (Skupština) i koja je kao likvidator upisana u registar udruga. Likvidator ne mora biti član udruge. Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanje udruga iz registra istih.

Likvidatora bira Skupština Saveza  dvotrećinskom većinom svih članova, a na prijedlog predsjednika Saveza.

Skupština vrši opoziv likvidatora.

 • Dodaje se Članak 30 kojim se definira postupak likvidacije:

Likvidacija se provodi u slijedećim slučajevima:

 • Odlukom Skupštine o prestanku rada Saveza
 • Istekom dvije godine od posljednje redovne sjednice Skupštine Saveza
 • Pravomoćnom odlukom suda o ukidanju udruge
 • Na zahtjev člana kada je broj aktivnih članova opao ispod broja osnivača potrebnih za osnivanje udruge i ako se u roku od godinu dana od nastupanja te činjenice nije donijela odluka o prijemu novih članova.

Likvidator je dužan provesti likvidacijski postupak u roku od 60 dana od dana primitka rješenja nadležnog ureda o otvaranju likvidacijskog postupka, sukladno odredbama Zakona o udrugama.

Dalibor Kuhta postavlja pitanje vezano uz imenovanje likvidatora u samom statutu te postavlja pitanje treba li likvidator biti naveden imenom i prezimenom. Tena Veverka odgovara kako je likvidator SUZAH-a definiran kao predsjednik Udruge za autizam Zagreb, jedne od udruga članica SUZAH-a. Predsjednica Lidija Penko navodi prednosti ovakvog pristupa s obzirom na činjenicu da je funkcija predsjednika udruge stabilnija u odnosu na definiranje osobe likvidatora imenom i prezimenom.

Okupljeni jednoglasno prihvaćaju prijedlog za funkciju likvidatora. Kao likvidator SUZAH-a je izabran predsjednik Udruge za autizam Zagreb.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća prijedlog Statuta SUZAH-a usklađenog s Novim zakonom o Udrugama.

Ad. 4.    Predstavljanje uključivanja Saveza u Razvojnu suradnju sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva u području Centra znanja za društveni razvoj u RH (područje “Unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom”

Predsjednica Lidija Penko prezentira transformaciju podrške Nacionalne Zaklade za razvoj civilnog društva u Razvojnu suradnju počevši od 1. siječnja 2016. godine. Nastavlja obrazloženjem da Razvojna suradnja u području Centara znanja za društveni razvoj omogućuje uključivanje svih 13 saveza (SOIH, Hrvatski savez slijepih, Savez društava multiple skleroze, Hrvatski savez gluhih i nagluhih, Hrvatska udruga paraplegičara i tetraplegičara, Hrvatski savez gluhosllijepih osoba, Savez društava distrofičara Hrvatske, Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize, Hrvatski savez udruga tjelesnih invalida, SUZAG, Hrvatski savez udruga invalida rada, Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom i Savez civilnih invalida rata Hrvatske) koji trenutno koriste institucionalnu podršku u jedan Centar znanja u području UNAPREĐENJA KVALITETE ŽIVLJENJA OSOBA S INVALIDITETOM koji će vrijediti za razdoblje od 2016. - 2020. godine.

Zaposlenik SUZAH-a Nikola Tadić prezentira djelovanje ostalih centara znanja. Nastavlja napominjući da je SUZAH već uspostavio kontakt sa Gong-om, MMH i CMS-om kao nekim od organizacijama koje su već dio nekog od Centara znanja, te naglašava da su Centri znanja za društveni razvoj djeluju kao svojevrsne think-do-tank organizacije koje će provoditi sljedeće aktivnosti:

 • istraživanja i analize javnih politika iz područja djelovanja,
 • prijenos specifičnih znanja u Republici Hrvatskoj i u zemljama jugoistočne Europe,
 • razvoj društvenih potencijala te
 • zagovaranja pozitivnih društvenih promjena.

Predsjednica Lidija Penko prezentira sastanak u Opatiji, održan 7. i 8. travnja gdje su predstavnice Nacionalne zaklade prikazale Standarde provođenja Razvojne suradnje, kao najvišeg standarda financiranja,  te postupak za prelazak u sustav Razvojne suradnje. Nakon sveobuhvatne rasprave koja je bila posvećena financiranju saveza raspravljalo se i o financiranju udruga članica saveza. Predsjednica naglašava da je na sastanku dogovoreno da će savezi učiniti pripreme i donijeti odluke o prihvaćaju novog oblika suradnje, a da će krajem kolovoza biti raspisan novi natječaj za institucionalnu potporu na tri godine na koji će se moći prijaviti one udruge članice koje nemaju institucionalnu potporu. Predsjednica navodi da se program centara znanja ugovara na najmanje tri (3), a najviše pet (5) godina s mogućnošću produženja razvojne suradnje u ovom području nakon provedenoga temeljnog vrednovanja utjecaja uključenih organizacija na društveni razvoj Republike Hrvatske.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština jednoglasno prihvaća prelazak SUZAH-a u sustav Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva , te se slaže s uključivanjem SUZAH-a u Centar znanja u području unapređenja kvalitete življenja osoba s invaliditetom.

Ad. 5.    Osvrt na zaključke donesene na 7. Sjednici povjerenstva Vlade RH za OSI za 2015. godinu

Predsjednica Lidija Penko prezentira svoje sudjelovanje na povjerenstvu Vlade za OSI. Jedna od glavnih tema je zajedničko tijelo vještačenja, koje je na dobrom putu no jasno je da postoje neki problemi u procesu prilagodbe, naglašava gđa Penko.

Veliki je pritisak na institucije zbog činjenice da do sada roditelji predugo čekaju vještačenje te se od novog ustroja očekuje da ubrza proces i rastereti ERF. Potrebno je bolje uskladiti tijela i institucije kako bi se brže i kvalitetnije odredio stupanj invaliditeta, rekla je predsjednica SUZAH-a.

Okupljeni ukazuju na još jednu temu koja se često pojavljuje na susretima s Vladom, pitanje parkirnih mjesta za osobe s invaliditetom. Dalibor Kuhta, predsjednik Izvršnog odbora Udruge “Pogled” Čakovec, i Ante Armanini, predsjednik Udruge za autizam Zadar, ukazuju kako je pitanje parkirnih mjesta kod njih uređeno na gradskoj razini, te da su uspjeli dobiti dozvolu za korištenje parkirnih mjesta. Nikola Tadić  naglašava kako je to samo jedna strana problema, s obzirom da se ne radi samo o parkirnim mjestima već o cjelokupnom zakonu o prometu, putem kojega bi osobe sa izdanim dozvolama trebale imati i mogućnost besplatnog korištenja autocesta te korištenja parkirnim mjesta u pitanju na prostoru cijele Hrvatske. Gđa Penko također napominje kako je na nadležnim ministarstvima veliki posao pregovaranja i usklađivanja kako bi se ova problematika riješila. Tena Veverka i Nikola Tadić okupljenima predstavljaju način na koji je do sada funkcionirala komunikacija s ministarstvima o ovom pitanju te naglašavaju kako će se nastaviti rasprava vezana uz veličinu, izgled, broj i pristupačnost parkirališnog mjesta te označavanje i pravo na korištenje takvog mjesta te u konačnici raditi na lobiranju za bolji zakon o prometu.

Lidija Penko se osvrnula i novi Zakon o zapošljavanju OSI koji bi mogao donijeti pozitivnu promjenu u stvaranju radnih zajednica i za osobe s autizmom, kao I mogućnost zapošljavanjaonih bolje funkcionirajućih  budući se poslodavce ovim zakonom motivira. Naravno, važno je da se educira kadar koji će razumjeti potrebe ali i potencijale osoba s autizmom. U Europi postoji niz poduzeća koja su prepoznala taj potencijal, rekla je predsjednica SUZAH-a.

Ad. 6.    Osvrt na Posebno izvješće Pravobraniteljice za osobe s invaliditetom vezano za zaštitu prava osoba s autizmom i poremećajima iz autističnog spektra koje se našlo na dnevnom redu Sabora Republike Hrvatske u petak 15.05.2015. godine

Predsjednica SUZAH-a Lidija Penko prezentirala je svoj dojam saborske sjednice na kojoj se raspravljalo o Izvještaju pravobraniteljice. Gđa Lidija Penko naglašava da su saborskoj raspravi sudjelovali predstavnici većine zastupničkih klubova te je cijeli dnevni red za 15. svibnja u konačnici sveden na raspravu o ovoj važnoj temi. Zastupnici su potvrdili kvalitetan i iscrpan rad Pravobraniteljice naglašavajući kako je Posebno izvješće odličan presjek situacije na području autizma u Hrvatskoj. Rasprava se primarno orijentirala oko važnosti brze reakcije, kako bi se uklonile neke od mnogih prepreka s kojima se suočava ova ranjiva populacija, i nadamo se da neće sve ostati samo na riječima njihove podrške I iskazanog razumijevanja za rješavanje potreba osoba s autizmom , rekla je Penko. Jasmina Frey Škrinjar je također istaknula svoju zabrinutost da ne ostane sve na izjavama koje su pročitane iz izvješća u pitanju.

Predsjednik Udruge za autizam Split, Petar Martinić, složio se s kvalitetnim izvješćem pravobraniteljice i naglasio kako se kod nekih od zastupnika mogla prepoznati iskrena briga za probleme osoba s autizmom.

Gđa Penko je dodala kako je izvješće krajem svibnja jednoglasno prihvaćeno od svih zastupnika Sabora.

Ad. 7.    Osvrt na zaključke donesene na Radnoj skupini za dijagnostiku  i ranu intervenciju

Predsjednica Lidija Penko iznosi zaključke donesene na zadnjem sastanku  Radne skupine za dijagnostiku I ranu  intervenciju, te korake koji su poduzeti:

1. Napisano je izvješće sa šireg konzultativnog sastanka koje je početkom ožujka dostavljeno svim sudionicima sastanka.

2. Tijekom veljače je osmišljen Upitnik za (samo)procjenu kapaciteta za dijagnostiku poremećaja iz autističnog spektra djece rane i predškolske dobi koji je tijekom ožujka distribuiran u ustanove zdravstva, obrazovanja i socijalne skrbi na području Republike Hrvatske.

3. Tijekom travnja su kodirani podaci dobiveni Upitnikom i obrađeni su rezultati.

4. Izrađen je radni dokument u kojem su objedinjeni: (a) zaključci konzultativnog sastanka; (b)  očitovanja pojedinaca i društava, te (c) rezultati procjene kapaciteta ustanova.

5. Tijekom svibnja održani su radni sastanci dviju manjih stručnih radnih skupina - jedna za područje probira i druga za ranu dijagnostiku djece s PAS-om. Članovi radnih skupina razgovarali su o otvorenim pitanjima vezanim  uz implementaciju sustava probira i dijagnostike i na usuglašavanju različitih mišljenja,  te na taj način postavljene su osnove za daljnje korake izrade radnog dokumenta koji obuhvaća petogodišnji nacionalni okvir za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju za djecu (0-7 godina) s poremećajem iz autističnog spektra.

Gđa Penko daje riječ Prof. Škrinjar koja je član  te radne skupine da to sa pozicije struke pojasni skupu  :

1. U lipnju je planiran sastanak radnih skupina za probir i ranu dijagnostiku i Stručnog povjerenstva kako bi se dodatno raspravio radni dokument i usuglasili zaključci.

2. Od srpnja do rujna je planiran rad „operativne skupine“ koja ima za cilj izraditi operativne mjere i projekciju troškova za petogodišnji okvir, te izraditi završni dokument.

3. Tijekom listopada/studenog očekuje se završni susret radnih skupina za probir i ranu dijagnostiku i proširenog Stručnog povjerenstva kojem će biti cilj analiza prijedloga  nacionalnog okvira za probir i ranu dijagnostiku za  nadolazeće petogodišnje razdoblje 2016-2021.  kao i i finaliziranje procesa izrade prijedloga završne verzije dokumenta.

4. Tijekom studenog/prosinca planirani su sastanci Vladine međuresorne skupine na kojima će se razmatrati usvajanja predloženih rješenja u dokumentu Nacionalnog okvira za ranu dijagnostiku i ranu intervenciju za djecu (0-7 godina) s poremećajem iz autističnog spektra.

Prof. Škrinjar je detaljnije pojasnila aktivnosti radne skupine I predstavnika strukovnih komora uključenih u rad za donošenje konačnih rješenja I kriterija  u cilju uspostave četiri dijagnostička multidisciplinarna tima u 4 najveća grada RH.

Ad. 8.    Odluka o pristupanju pridružene članice “Udruge za autizam Bjelovar” SUZAH-u

Predsjednica prezentira zahtjev Udruge za autizam Bjelovar o pristupanju u punopravno članstvo Saveza udruge za Autizam Hrvatske. Predsjednica, potpredsjednik i tajnica udruge Bjelovar su poslali svu potrebnu dokumentaciju, no predstavnici Udruge za autizam Bjelovar bili su spriječeni sudjelovati na skupštini Saveza.

Gđa Lidija Penko predlaže da se Udruzi za autizam Bjelovar uputi poziv na sljedeću Skupštinu kako bi mogla predstaviti djelatnost svoje Udruge, te da se Skupština o statusu Udruge za autizam Bjelovar očituje po sljedećem zasjedanju na kojem obavezno trebaju biti prisutni predstavnici Udruge Bjelovar. Predsjednica Penko poziva predstavnike udruga članica da glasaju o statusu Udruge Bjelovar.

Po provedenom glasovanju donesena je sljedeća

ODLUKA

Skupština usvaja prijedlog o statusu Udruge za autizam Bjelovar kao pridružene članice Saveza, dok će odluku o prijemu u punopravno članstvo donijeti na sljedećoj Skupštini SUZAH-a.

Ad. 8. Razno

Predsjednica Udruge za autizam Nova Gradiška, gđa Vesna Mijatović, pohvalila se županijskom nagradu za rad svoje Udruge dodijeljenu u Slavonskom Brodu za dan županije, te navodi događanja koja slijede kao što su kazališna predstava čiji prihod ide Udruzi te humanitarni koncert, kao i promjenu imena Udruge za autizam Nova Gradiška, u Udruga „Sunce“. Nadalje, gđa Mijatović navodi udruživanje gradonačelnika Lipika, Pakraca, Novske i Nove Gradiške sa svrhom pomoći Udruzi. Ponajprije se to odnosi na senzornu sobu i stambenu zajednicu za odrasle. Gđa Mijatović završava naglasivši da je Udruga „Sunce“ u suradnji sa Gradom Nova Gradiška trenutno u procesu pisanja pisma koje će uputiti županiji nakon što im je župan brodsko posavski obećao dati staru područnu školu.

Tajnik Udruge za autizam Zadar, G. Ante Armanini, nastavlja sa zbivanjima u svojoj Udruzi te navodi projektnu ideju za Županijsku razvojnu strategiju 2015-2020 temeljem poziva Agencije za razvoj Zadarske županije. G. Armamini naglašava da su se stambene zajednice do sada pokazale kao najbolji i najhumaniji oblik izvaninstitucionalne skrbi za osobe s posebnim potrebama, napose za osobe s PAS-om, te samim tim i potrebu osnivanje stambene zajednice za život odraslih osoba iz PAS-a u Zadru prema modelu koji provodi Udruga za autizam Zagreb u suradnji s Centrom za autizam Zagreb i Ministarstvom socijalne politike i mladih i Gradom Zagrebom. Završava obavijestivši predstavnike Saveza o skoroj izbornoj skupštinu svoje Udruge nakon čega će izvjestiti  promjenama koje su nastupile u unutarnjem ustrojstvu Udruge za autizam Zadar.

Nakon što su iscrpljene sve točke dnevnog reda, Skupština SUZAH-a je završila sa radom u 16:00 h

Zapisnik vodio: Nikola Tadić

Predsjednica SUZAH-a: Lidija Penko

Ovjerovitelj Zapisnika:
Žarka Klopotan